2017-09-06

M.S. Course

 • Name : 조강준(Cho, Kangjoon)
 • E-mail : chris091@snu.ac.kr
 • 연구분야 : 원격탐사
 • 좌우명 :  일겸사익 (一兼四益)
 • Name : 김광중(Kim, Gwangjoong)
 • E-mail : todayfirst@snu.ac.kr
 • 연구분야 : 원격탐사
 • 좌우명 :
 • Name : 김한세(Kim, Hansae)
 • E-mail : hanswfg@snu.ac.kr
 • 연구분야 : 사진측량, 원격탐사
 • 좌우명 : 뿌린대로 거둔다
 • Name : 송헌수(Song, Hunsoo)
 • E-mail : hunsooooo@snu.ac.kr
 • 연구분야 : 원격탐사
 • 좌우명 : 세상에 이로운 삶을 살자
 • Name : 김민호 (Kim, Minho)
 • E-mail : kimminho93@gmail.com
 • 연구분야 : 원격탐사
 • 좌우명 :  Progress, not perfection
 • Name : 정도영 (Jeong, Doyoung)
 • E-mail : tmits37@gmail.com
 • 연구분야 : 원격탐사
 • 좌우명 :  도망친 자는 다시 싸우게 될것이다
 • Name : 곽태홍 (Kwak, Taehong)
 • E-mail : mwsa302@snu.ac.kr
 • 연구분야 : 원격탐사
 • 좌우명 :  I am still learning